ml: azusaP, chizuru, roco
cg: shin, nono
misc: mio (hne), osaka (azumanga)
yuzuru (enst stfu), chizuru (d!i)